Oktató-nevelő tevékenységünk során az egyéni képességet, tehetséget, érdeklést és fejlődést figyelembe véve segítjük tanulóinkat abban, hogy eredményesek és sikeresek legyenek.

Pedagógusaink nagy figyelmet fordítanak a tanítási órák és foglalkozások gondos, változatos megtervezésére, a differenciált óravezetésre, a modern infokommunikációs eszközök használatára, melyek a gyerekek eligazodását is megkönnyítik digitalizált világunkban.

Hatalmas mértékben változik a körülöttünk lévő világ, változnak a gyerekek, amivel az iskolának is lépést kell tartania. Látjuk a szerep- és szemléletváltás szükségességét, tisztában vagyunk azzal, hogy a régi eljárások és eszközrendszerek már kevésbé hatékonyak, ezért nyitottak vagyunk új módszerekre, programokra.

  • Bevezettük a Komplex Instrukciós Programot. mely képes kezelni a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportokat, hangsúlyozza a tanulók innovatív gondolkodásának fejlesztését, növeli a motiváltságot.
  • A szintén új elemként megjelenő Arizona-program egy újfajta lehetőséget teremt a konfliktusok kezelésére
  • A szociális tanulás kiválóan alkalmas a szabálykövető magatartás kialakulásához elengedhetetlen szociális kompetenciák fejlesztéséhez.
  • A tanulás technikájának fejlődése, a sikeresebb tanulási tevékenység, és ezzel együtt a tanulmányi eredmények javulása érdekében szorgalmaztuk a tanulásmódszertan oktatását.
  • Az e-Dia mérési rendszer alkalmazásával objektív adatokat nyerhetünk diákjaink képességeiről, teljesítményéről
  • A Geomatech digitális tananyag alkalmazása élményszerűbbé, játékosabbá teszi a matematikaórákat

Szélesítjük a tanulók egyéni mentorálását, a negyedik-ötödik évfolyam közötti átmenet segítése érdekében komplex programot alkalmazunk. A jól teljesítő diákjaink számára motivációs programot dolgoztunk ki, fejlesztjük a mérés-értékelés rendszerünket, sávos órákat szervezünk idegen nyelv tantárgyakból.

Fontosnak tartjuk az olvasás népszerűsítését, hogy a gyerekek az olvasásra mint élményre, kikapcsolódási lehetőségre tekintsenek, megszeressék az olvasást.

Intézményünkben egyaránt biztosítottak a magas szintű oktató-nevelő munkához szükséges személyi és technikai feltételek, hiszen pedagógusaink kiválóan képzett szakemberek, eszközellátottságunk pedig térségi viszonylatban is kiemelkedő.

Pedagógusaink rendszeresen részt vesznek helyi és országos továbbképzéseken folyamatosan fejlesztik, a felmerülő igényekhez szabják tanítási módszereiket.