Az általános iskolában olyan értékeket közvetítése a célunk, amelyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire pozitív hatással vannak. Elsődlegesnek tekintjük a használható elméleti és gyakorlati tudás átadását, megalapozva ezzel tanulóink további tanulmányainak sikerességét, a későbbiekben pedig a sikeres munkavállalását.

Emellett a tanulók erkölcsi nevelése is mellőzhetetlen feladat. Ennek része az egyetemes emberi és polgári értékek közvetítése, a kulturált, udvarias viselkedés elsajátítása, illetve a közösségi normákhoz való alkalmazkodási képesség kialakítása.

Tanulóinkat arra ösztönözzük, hogy a helyes önismeret alkalmazásával reális célokat tudjanak kitűzni és elérni, saját munkájukkal szemben igényesek legyenek, nyitottságot tanúsítsanak a környező világ, a természet, a társadalom, a haza aktuális kérdései iránt.

Fontosnak tartjuk a hazafiság, a nemzeti identitás erősítését, hogy tanulóink hazaszerető, nemzetükért, városukért elkötelezett fiatalokká váljanak.

A következő évek legnagyobb feladata, hogy megfelelve a környezetünk által megfogalmazott elvárásoknak egyre magasabb színvonalon valósítsuk meg oktató-nevelő tevékenységünket, kedvezően változzanak a tanulmányi eredmények és az országos kompetenciamérés mutatói, jelentősen csökkenjen az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma. A hátrányokkal küzdő tanulók felzárkóztatása mellett nagy hangsúlyt helyezünk a tehetséges tanulók képzésére is, hogy ugyanolyan támogatást kaphassanak tehetségük kibontakoztatásához, mint bármely erre specializálódott iskolában.

Olyan korszerű tudást kívánunk nyújtani tanulóinknak – miközben fejlesztjük a gyakorlati készségeket és a munkába álláshoz szükséges kompetenciákat –, melynek ismeretében jó eséllyel és eredményesen tanulhatnak tovább a középfokú iskolákban.

Az eddigieknek megfelelően továbbra is támogatjuk intézményünkben az innovatív pedagógiai kultúra térnyerését, olyan módszerek és programok alkalmazását, amelyekkel hatékonyabbá tehetjük szakmai tevékenységünket. A tanulók belső motivációjának növelése érdekében hangsúlyt fektetünk a tanulói önállóságra, a tanulási célok meghatározásánál szorgalmazzuk egyéni érdeklődésük figyelembevételét, hogy egyre több kihívást jelentő, sikerélményekkel járó feladatokkal és projektekkel találkozhassanak.