Nagy hangsúlyt fektetünk a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére, felzárkóztatására. Iskolapszichológus, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, logopédusok, belső gondozók segítik tanulóinkat hátrányaik leküzdésében.

Szakembereink jelentős szerepet vállalnak a rászoruló gyerekek problémáinak feltárásában és kezelésében, illetve a prevencióban. Tevékenységük során együttműködnek a szülőkkel, valamint iskolán belüli és kívüli személyekkel, szervezetekkel.

A felzárkóztatás színterei és módjai:

  • Tanítási órán differenciált foglalkozás keretében egyéni szintre szabott követelmény, illetve módszer helyes megválasztása, felzárkóztató csoport szervezése, egyéni fejlődési tempóhoz való igazodás.
  • Egyéni és kiscsoportos fejlesztő és logopédiai foglalkozások.
  • Tanórán kívüli foglalkozásokon (napközi, tanulószoba, korrepetálás, egyéni foglalkozás) a tantárgyi lemaradások csökkentése.
  • A rászoruló tanulók fokozott figyelemmel kísérése a belsőgondozók segítségével (nyomon követés, osztály- és problémamegbeszélések, átadó megbeszélések).

Az oktatás mellett fontos feladatot jelent sajátos egészségügyi, szociális nevelésük, a mindennapi életben való eligazodásuk, a társadalomba való beilleszkedésük segítése is példamutatás, valamint értékelő-tanácsadó beszélgetések formájában.

Iskolánkban a belsőgondozói rendszer másfél évtizeddel ezelőtti kiépítése folyamatosan lehetővé teszi a gyermekvédelmi feladatkör komplexebb ellátását, ugyanis a gyermekvédelemmel összefüggő feladatokat elsődlegesen a belsőgondozók látják el, illetve ők koordinálják ezt a tevékenységet. Munkájuk célja a tanulók különféle hátrányainak csökkentése, az ehhez vezető lehetőségek megkeresése, a folyamatos, rendszeres kapcsolattartás intézményen belül és kívül az érintettekkel.

Iskolai szociális segítőnk a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjának munkatársa, aki egyéni, csoportos és közösségi szociális segítő tevékenységet végez, és szakmai együttműködést folytat munkatársainkkal.

A pedagógusok folyamatosan figyelemmel kísérik a tanulókat, közreműködnek a hátrányos, illetve veszélyeztetett élethelyzet feltárásában. Különösen fontos a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett helyzetű gyermekek és szüleik segítése és a prevenció.

Iskolánk az átlagosan vagy átlag alatt teljesítő tanulók számára is minden feltételt biztosít teljesítményük növelése érdekében, motiváljuk őket jobb eredmények elérésére. A gyermekek problémáinak megismerése és kezelése céljából a belsőgondozók segítségével pontos nyilvántartást vezetünk (szakértői mérések, vélemények, vizsgálatok eredményei). Az első osztályokban szűrővizsgálatokat végzünk a tanulási zavar, akadályozottság megállapítása, a beszéd- és nyelvi háttér feltérképezése érdekében.

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulási problémákra és a személyes nehézségekre időben fény derüljön. Amennyiben a problémát a szaktanár, az osztályfőnök és a család együttműködésével nem sikerül megoldani, a szülők beleegyezése esetén segítő szakemberek segítségét kérjük.