A tanulók teljesítményét a pedagógusok folyamatosan értékelik. A szóban és írásban adott visszajelzések megerősítést jelentenek a tanulók számára, és biztosítják a visszacsatolást a tanár számára. Ez a kétirányú folyamat teremti meg a folyamatos korrekció lehetőségét mindkét oldalon.

A tanulás folyamatában felmérjük a tanuló erősségeit és hiányosságait, hogy a nevelési-oktatási gyakorlatunkat a célok eléréséhez igazítsuk, annak megfelelően korrigáljuk.

Fontosnak tartjuk, hogy a kapott érdemjegyek és osztályzatok kizárólag az iskolában nyújtott tanulmányi teljesítményt és az itt tanúsított szorgalmat minősítik.

Tevékenységünk során az értékelés mindhárom típusát (diagnosztikus, formatív, szummatív) használjuk, melyek az ellenőrzés, értékelés folyamatában egymásra épülnek. A diagnosztizáláshoz, értékeléshez és a fejlesztéshez intézményünkben alkalmazzuk az e-dia mérési és fejlesztési rendszerét.

Az iskolakezdést követő első félévet bevezető, fejlesztő szakasznak szükséges tekinteni, ezért a pedagógus ebben az időszakban a szöveges formában megfogalmazott fejlesztő, tanulást segítő értékeléseket elsősorban szakmailag megalapozott megfigyeléseire építi.

Az első évfolyamon félévkor és összegző értékelésként év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell értékelni a tanuló előmenetelét.

A tanulók értékelésének alapja a folyamatos tanítói ellenőrzés, a tanuló tevékenységeinek, szóbeli, írásbeli produktumainak, egyéb munkáinak elemzése.

Valamennyi tanulónak a heti egy órás tantárgyak esetén félévenként legalább három érdemjegy megállapítása kötelező, a többi tantárgyból havonta legalább egy érdemjeggyel kell rendelkeznie a tanulóknak. Emellett törekedni kell a minél nagyobb számú érdemjegy adására annak érdekében, hogy biztosítsuk a félévi és év végi osztályzatok realitását. Az egy tanítási napon íratható dolgozatok számát és a javítás határidejét az iskola házirendje részletesen szabályozza.

Lényeges, hogy a mindennapi otthoni illetve a napközi foglalkozásokon történő felkészüléshez előírt feladatok mennyisége reális legyen, a tanulókat ne terhelje túl, továbbá az iskolai szünidőkben a tanulóknak lehetősége maradjon a pihenésre, felfrissülésre. A feladatok mennyiségének meghatározásában ezeket minden tanárnak kötelessége figyelembe venni.

Alapelvünk, hogy a félévi/év végi osztályzat összhangban legyen az érdemjegyekkel, kifejezze a fejlődési tendenciákat, és a tanulók szaktárgyakon belüli teljesítményét tükrözze. Kerülendő, hogy a szaktárgyakból adott érdemjegyek és osztályzatok a fegyelmezés eszközei legyenek. A szülőket és a diákokat rendszeresen tájékoztatjuk az érdemjegyekről és osztályzatokról.

A tanulók pedagógiai célú értékelésének fontos területe a magatartás és szorgalom értékelése a tanév folyamán folyamatosan, félévkor, illetve év végén, az iskola házirendjében megfogalmazott alapelvek és elvárások szerint. A magatartás és szorgalom értékelésében kifejezésre jut az osztályban tanító szaktanárok és az adott tanulócsoport véleménye is. A végső döntés az osztályozó konferencián történik az osztályban tanító szaktanárok és az osztályfőnök megegyezésével.