Továbbtanulás

2016. január 06. Megosztás Facebook-on

Ajánlott internetes oldalak
www.eletpalya.munka.hu
www.oktatas.hu
www.szakkepesites.hu
www.mileszel.hu

A középfokú felvételi eljárás során felvételi lapokat (jelentkezési lapokat és tanulói adatlapot) kell benyújtania:

minden olyan általános iskolai tanulónak, aki középiskolában vagy szakiskolában kívánja tanulmányait folytatni
minden tanköteles korú tanulónak, aki ebben a tanévben a 8. évfolyamra jár

A felvételi lapok (jelentkezési lapok) és a tanulói adatlap) kitöltése

A felvételi lapok benyújtása során annyi jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány középfokú iskolába kíván jelentkezni a tanuló.
(Természetesen egy lapon ugyanazon iskola, különböző feladat-ellátási helyein meghirdetett tanulmányi területeit is meg lehet jelölni, de ez utóbbi esetben különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az iskola mely postázási címre kéri a jelentkezési lap beküldését).

A jelentkezőnek – a jelentkezési lapok számától függetlenül – két példányban ki kell töltenie a tanulói adatlapot, függetlenül attól, hogy hány középfokú iskolába jelentkezik

A tanulói adatlap mindkét példányát az általános iskola kezeli. Az általános iskola a tanulói adatlap első példányát megküldi a Felvételi Központnak, a második példányát borítékba zárja

A felvételi lapok kitöltését az általános iskola a KIFIR elektronikus adatlap-kitöltő rendszerben végzi el, majd a rendszerből kinyomtatott és a tanuló, valamint a szülő által ellenőrzött, és az általuk és az iskola által is hitelesített (középfokú intézményenként külön-külön elkészített) Jelentkezési lapokat küldi tovább a tanuló által megjelölt középfokú oktatási intézményeknek, a tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központnak.

A Jelentkezési lap valamennyi mezőjét ki kell tölteni
A tanuló a Jelentkezési lapjának megfelelő rovatában kizárhatja tanulói azonosítójának nyilvános közlését, és helyette megadhatja azt a jeligét
ha a jelentkező egyéni adat, jelige alkalmazását kéri, az erre vonatkozó nyilatkozatát és az egyéni adatát, jeligéjét a jelentkezési lapra rá kell írnia. Ha a tanuló nem ad meg jeligét, a középfokú iskola a tanuló oktatási azonosító számával teszi közzé a felvételi vizsgán elért eredményeket.

A tanulói adatlap szerepe és tartalma

A tanulói adatlapon kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló jelentkezett.

Ha egy adott középfokú iskolába való bekerülés a legfontosabb cél, akkor az adott középfokú iskola tanulmányi területeit kell egymás után a sorrend elején feltüntetni. Ezt követik a második iskola tanulmányi területei, és így tovább.

Amennyiben egy adott típusú tanulmányi terület kiválasztása a cél, akkor azonos típusú tanulmányi területeket kell feltüntetni a sorrend elején, amelyek természetesen más-más iskolákban vannak

A biztosabb továbbtanulás érdekében azonban célszerű több intézménybe jelentkezni, mert a kisszámú tanulmányi terület megjelölése kockázatot jelent. A választott egyetlen iskola elutasító döntése esetén ugyanis már csak a rendkívüli felvételi eljárás időszakában lesz lehetőség olyan új középfokú iskolát keresni, ahol még maradt betöltetlen hely.

A felvételi eljárás során a tanuló által megjelölt kérelmek sorrendjéről egyetlen középfokú iskola sem kérhet információt sem a tanulótól, sem a szülőtől, sem a tanuló általános iskolájától, a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerheti meg.

A módosító Tanulói adatlap szerepe, megküldése a Felvételi Központba

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására
Ilyenkor módosító Tanulói adatlapot kell kitölteni és postázni a Felvételi Központba.
A módosításra az általános iskolában van lehetőség 2016. március 16-án és 17-én.
A módosítás során tanulmányi területet nem lehet törölni, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskola esetén, amely a Tanulói adatlapon korábban is szerepelt.
Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg!
A módosító Tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött Tanulói adatlap érvényét veszti!

A tanulók és az általános iskolák tájékoztatása a középfokú felvételi eljárás eredményéről

A középfokú iskolák 2016. április 19-éig megkapják a Felvételi Központtól az egyeztetett felvételi jegyzéket.
A felvételire jelentkező minden tanulónak a Jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére 2016. április 26-áig minden olyan középfokú iskola írásbeli értesítést küld, ahová Jelentkezési lapot adott be

A rendkívüli felvételi eljárás

Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem nyert felvételt egyetlen középfokú iskolába sem, akkor használja ki a 2016. május 2. után kezdődő rendkívüli felvételi időszakot!
Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való jelentkezéssel, egyeztetéssel történik.
A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen sikertelen felvételi eljárás ellenére is kötelező az iskolaválasztás. Ennek a támogatásában a tanuló általános iskolájának fontos szerepe van.

Fontos időpontok

2015. december 08.           Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára
2016. január 16. 10 óra      Központi írásbeli felvételi vizsga
2016. február 12.                 Jelentkezési lapok továbbítása
2016. 02.16.-03.04.             Szóbeli meghallgatások
2016. 03.16.-03.17.             Tanulói adatlap módosítási lehetősége
2016.04.26.                           Értesítés a felvételről vagy elutasításról
2016.06.01.                           Jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál
2016.06.22.-06.24.              Beiratkozás a középfokú iskolába

A központi írásbeli vizsgáról

A középfokú iskola (a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében egyaránt) a felvételi kérelmekről: 

a tanulmányi eredmények alapján, vagy
a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredményei alapján, vagy
a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönthet.

Alkalmassági, készség-és képességvizsgálat

Ha a középfokú iskola művészeti vagy testnevelési tanulmányi területen hirdet felvételt, további készségek, képességek meglétét is vizsgálhatja.
Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek.
A katonai és rendvédelmi középfokú iskola a felvételt egészségügyi, pályaalkalmassági feltételekhez kötheti.
Ha a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, a tanulók felvételét valamely vallás, világnézet elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja.

A központi írásbeli vizsga időpontja

A tanév rendje szerint a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2016. január 16-án 10 órától kerül sor az írásbeli vizsgára.
A pótló írásbeli felvételi vizsgát: 2016. január 21-én, 14 órától lehet megírni. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára

Határidő: 2016. december 8. = ez CSAK az írásbeli vizsgára történő jelentkezés, NEM a középfokú iskolákba!
Abba az intézménybe kell eljuttatni, ahol a tanuló meg kívánja írni az írásbeli vizsgát (a vizsgát szervező intézmények listája:
Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára!

A vizsgáról

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt, diákigazolványt vagy személyi igazolványt vigyenek magukkal.

A központi felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.
A feladatlapokra vonatkozóan részletes tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2015/2016. tanév) menüpontban.
Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai szintén a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban tekinthetők meg.

A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2016. február 4-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja.
A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be felvételi lapjait (Jelentkezési lapját és Tanulói adatlapját), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

Szóbeli vizsga

Helyi felvételi (szóbeli) vizsgát csak az a középiskola szervezhet, amelyik előírta a felvételi tájékoztatójában a központi írásbeli vizsgán való részvételt és – az Nkt. 50. § (4) bekezdése szerint – a felvételi évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint kétszeresen meghaladja a felvehető tanulók számát.
A szóbeli vizsga eredménye – ha a középiskola azt előírja – maximum az elérhető felvételi összpontszám 25%-át teheti ki.
A felvételiző diáknak az az érdeke, hogy mindkét tárgyból jelentkezzen a központi írásbeli vizsgára! (mind magyar, mind pedig matematika tantárgyakból)

A tanulmányi eredmények figyelembe vétele

8. évfolyam félévi eredményei is figyelembe vehetőek
A tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom értékelése nem számítható be.

SNI, BTM

A megfelelő szakértői véleményben foglaltak az irányadóak
A középfokú felvételi eljárás során amennyiben az SNI tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli
vizsgát, és élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell
az erre vonatkozó kérelmet, valamint a megfelelő szakértői véleményt


Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a jelentkezését (választott iskola), milyen − az SNI tanulókra vonatkozó − speciális felvételi szabályokat határoz meg.
Amennyiben a választott iskola a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli vizsgát, az SNI tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia kell az iskolával, azt, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán, vagy az iskola a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül is elbírálja majd a felvételi jelentkezését.


Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján a választott iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését.
A felvételiző tanulót nem éri semmi hátrány, ha megírja a központi írásbeli vizsgát, mert annak eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését később a választott középiskolákba.
Amennyiben az SNI tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgát megszervező intézményhez a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be. Az Nkt. 51. § (5) bekezdése alapján a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell a tanuló adottságaihoz.
Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

Időhosszabbítás
az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata
a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés
A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – az írásbeliztető intézményben. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához!