Bemutatjuk a 2017 szeptemberében induló osztályaink irányultságát

2017. március 01. Megosztás Facebook-on Bemutatjuk a 2017 szeptemberében induló osztályaink irányultságát

Hermanné Mányi Ildikó – Fejesné Satkovics Lívia:

Töprengő – játék a gondolkodás fejlesztéséértA játék felszabadít, fejleszt, örömöt ad. 

Célunk, hogy az iskolánkban kialakításra kerülő, jól felszerelt játékszoba nyújtotta lehetőségeket kihasználva, a játékok fejlesztő hatása révén segítsük tanítványaink értelmi fejlődését.

Játékfoglalkozásokon megismerkedünk különböző táblás-, társas-, kártya-, memória és logikai játékokkal, fejtörőkkel. Ezek a játékok szoros kapcsolatban vannak a matematikával. A velük való tevékenység során szinte észrevétlenül bontakoznak ki a képességek, fejlődik az emlékezet, a figyelem, a térlátás, a logikus gondolkodás. Ezenkívül a gyermekek megtanulnak szabályokat követni, győzelmet és vereséget elfogadni, kitartónak lenni.

A közös játék öröme összekovácsolja a csoportot, együttműködésre készteti őket, és alakítja az önismeretüket. Mindenki megtapasztalhatja saját erényeit, ezáltal fejlődik az önbizalma, ami segítheti majd őt abban, hogy magabiztosan, bátorsággal oldja meg későbbi feladatait, és a kihívásokban örömét lelje.

Reményeink szerint a foglalkozások élményt nyújtanak majd minden tanulónak, és ahogy Varga Domokos mondja:
„Ő azt hiszi, hogy csak játszik. De mi tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle.”


 

Kormányné Kalácska Edit  Molnár Mónika

Informatika irányultság interaktív eszközök használatával

Mindennapi életünk részévé váltak a számítógépek. Ezért fontosnak tartjuk, hogy már az első osztályos tanulók érdeklődését felkeltsük az informatika iránt. Szakköri órák keretében szeretnénk megismertetni a számítógép eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a helyes informatikai szemlélet kialakítását, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi tanulmányaikban, a mindennapi életben és a munkában.
Fontosnak tartjuk, hogy

Gyerekek számára kifejlesztett oktatóprogramokon keresztül megismerkednek a számítógép alapszintű felhasználásával, majd különböző programok használatát sajátítják el. Ezeket az ismereteket heti 1 tanítási órán (matematika vagy környezetismeret) oktató játékprogramokon alkalmazhatják, segítségükkel játékos számítógépes feladatokon gyakorolhatnak.
Néhány program a teljesség igénye nélkül:

A számítástechnika eszközeivel (interaktív tábla, számítógép) szeretnénk még érdekesebbé tenni a tanulást.


 

Nagy Zsuzsanna – Maszlagné Kulcsár Zita:

Logi Lurkók


 

A 2017-2018-as tanévben a LOGI LURKÓK osztályának vezetője Nagy Zsuzsanna és tanítótársa Maszlagné Kulcsár Zita.
Több évtizedes munkánk során a világ és a felnövekvő nemzedékek is nagyon sokat változtak. A hivatásunk iránti felelősségtudat és a gyerekek megértése, szeretete csak erősödött bennünk.
Mi pedagógusok is változunk, de még most is izgatottan várjuk négyévente az iskolába érkezőket. Nehéz elválni a negyedikesektől, hiszen nagyon „hozzánk nőnek” az évek alatt. A leendő elsősök azonban sok örömet, nagy kihívást és újabb feladatokat jelentenek. A párommal egyetértésben célunk az értékközvetítés, ezáltal a kisdiákok testi-lelki-szellemi fejlődésének támogatása. A kor kihívásaihoz igazodva csoportunkban a szóbeli kifejezőkészség, a kommunikáció és a logikus gondolkodás, a matematikai intelligencia fejlesztését szeretnénk kiemelni a négy évig tartó tanulási folyamatban.
Hogyan tanítunk mi?
Elmélyülve, figyelve a különbözőségekre, lehetőleg élményt nyújtva, együttműködve.
Az iskolába kerülő kis LURKÓKAT a játék, a ritmikus mozgással kísért éneklés, a mondókák, a versek, a mesék, a rajzolás, a szerepjátékok és a gondolkodtató, csalafinta feladatok sorával indítjuk el az írás-olvasás-számolás útján.
A kommunikáció fejlesztése átszövi majd mindennapjainkat:

Kulcsszavunk a játékosság, ahol a munka és a játék gyakran egybeesik. Így lurkóink a munkát is játéknak érzik, ezért érdeklődéstől hajtva és kedvtelve végzik.
Szeretnénk elérni, hogy az osztályunkba járó kisdiákok minél több sikerélményhez és tudáshoz jussanak egy biztonságos, nyugodt légkörben, ahová gyerek és szülő szívesen jön bízva abban, hogy gyermekük jó helyen van.
Mi pedagógusok, a tanítványaink és a szülők egymásra találása, valamint a bizalom adja azt a varázserőt, amely igazán sikeressé teheti az iskolás éveket.
Nekünk, felnőtteknek közös kötelességünk okosan támogatni őket ebben a folyamatban.
Munkánk során mindig fontosnak tartottuk a legmodernebb pedagógiai módszerek alkalmazását.
Sokéves tapasztalatunk segíti a társadalmi helyzetből és képességekből adódó különbségek közelítését egymáshoz.
Igyekszünk minél hamarabb megismerni tanítványinkat. Eszerint egyéni fejlettségüknek, képességeiknek megfelelően foglalkoztatjuk őket differenciált munkáltatással.
Lényeges számunkra, hogy ne veszítsék el iskolás létük során a kisgyermekkori kíváncsiságukat, tudásvágyukat.
A négy év alatt szeretnénk megvalósítani, hogy tanítványaink sokoldalúan képzett, a világ dolgai iránt érdeklődő fiatalokká váljanak.
Mindezt szakmai tudásunkkal, a szeretet erejével és a szülők együttműködésével kívánjuk elérni. Bízunk benne, hogy felkeltettük érdeklődésüket. Reménykedve várjuk a gyerekeket LOGI LURKÓ osztályunkba, egy szép és megújuló iskolába.


 

Páskuné Szabó Emília – Hamarné Kenéz Anikó:

ÖKO osztályLeendő 1. osztályunkkal is szeretnénk folytatni azt az öko programot, melyet a jelenlegi tanulóinkkal is évek óta végzünk. Mindez azt jelenti a gyakorlatban, hogy kiemelten nagy hangsúlyt fordítunk a környezetvédelemre, környezettudatos magatartás kialakítására, valamint az ökológiai nevelésre. Ezeket a célkitűzéseket igyekszünk napi szinten belecsempészni valamennyi tantárgy tanításába, és a napközis szabadidős foglalkozásokba is. Próbálunk minél nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy a gyerekekben kialakuljon az a tudat, hogy a világért, amiben élünk, mi vagyunk a felelősek, s óvni kell azt. A gyerekekben pontosan ebben az életkorban lehet kialakítani ezt a fajta életfelfogást.
Terveink között szerepelnek az alábbiak:

Azért választottuk újra ezt a programot, mert tapasztalataink szerint a gyerekek nagyon fogékonyak, és szívesen vesznek részt az általunk felkínált programokban, tevékenységekben.
Egy idézettel szeretnénk zárni bemutatkozásunkat:
„A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

 


Vastagné Szűcs Gabriella – Földiné Jakab Edit:

ZöldMatek–osztály


 

„A természet nem a vagyontárgyunk: úgy kell átadnunk gyermekeinknek, ahogy kaptuk.”        (Oscar Wilde)

Napjaink kihívása, hogy a gyerekek szemléletében kialakítsuk a tiszteletet az élővilág értékei iránt úgy, hogy megpróbálják a lehető legkisebb kárt okozni környezetüknek.

Miért Zöld?
Pedagógusként és gyakorló anyaként nagyon fontosnak tartjuk az egészséges és környezettudatos életre nevelést, melyet mindenképpen gyerekkorban kell elkezdeni. A tanulók a környezeti nevelés során úgy tesznek szert ismeretekre, tudásra, hogy miközben szabályokat sajátítanak el, a környezetvédelmi munka aktív, egyenrangú résztvevőivé is válnak. Ez az osztály abban különbözik egy átlagos osztálytól, hogy nemcsak a tanításban és nevelésben érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az osztály életének minden területén (tanítási órák, szabadidős programok szervezésében) is.
A környezeti nevelés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód kialakítására megfelelő táplálkozási szokásokkal, az egészségre való odafigyeléssel úgy, hogy a társadalomban tudatos fogyasztókká váljanak.

Miért Matek?
A mai világunkban a pénz központi szerepet játszik, szerves része a mindennapi életünknek. A matematika tantárgy tanítása során ki szeretnénk lépni a matematika nehéz és görcsös tanulásából, arra törekszünk, hogy a tárgyi tudás megszerzése mellett a mindennapi életben való boldogulásra neveljük őket.
A szórakoztató matematikaórák célja az általános gondolkodás, a kreativitás, a talpraesettség, magabiztosság fejlesztése a környezetben. A különféle logikai játékok és fejtörők segítik a stratégiai gondolkodás kialakítását. A gondolkodást fejlesztő játékok elsődleges haszna az, hogy felkeltik a gyerekek érdeklődését, s tevékenységre sarkallják őket. A játék egy közösségépítő módszer is, hiszen gazdagítja közösségi élményeket, ezáltal növeli a csoport vagy osztály összetartó erejét.

A „ZöldMatek” osztály e két érdeklődési területet kapcsolja össze, amelyet a média és informatika eszközeinek bevonásával tennénk még szemléletesebbé és hasznosíthatóvá.

Célkitűzéseink között szerepel:

  1. A környezettudatos magatartás, a környezetbarát, ökológiai szemlélet megalapozása, kialakítása és gyakoroltatása
  2. A környezetünkben található természetes anyagok megismerése, megmunkálása, gazdaságos felhasználása – Újrahasznosítási ötletek megismerése
  3. Az egészség és a környezet kapcsolatának megismertetése – Egészséges életmódra nevelés: egészséges táplálkozás
  4. Az internet adta lehetőségek kihasználása (tanuláshoz való segítségnyújtás), keresés, kutatás, böngészés, oktatójátékok megismerése
  5. Biztonságos gyalogos – kerékpáros közlekedés megismertetése, alkalmazása

Terveink:

Célunk, hogy tanulóink felső tagozatos korukra képesek legyenek az önálló tanulásra, sajátítsanak el tanulási technikákat, tanulási stratégiákat, megfelelően motiváltak legyenek, biztos önértékeléssel rendelkezzenek, tartsák be az alapvető normákat. Ennek érdekében mindent megteszünk.